Kapitel 3: Wia geht's da
(normal speed)     (slowly spoken)

Kirk: "Griaß God Resl!
Wia geht's da?"

Resl: "Mia geht's guat!
Dia aa?"

Kirk: "Ja, mia geht's aa guat."

Resl sees the others on the bridge.
She points to Spock:

Resl: "Wer is'n des?"

Kirk: "Des is da Spock.
Des is mei Freind."

Resl: "Griaß God Spock."

Spock: "Griaß God."

Resl: "Und wer is'n nåchad des?"

Kirk: "Des is da Sulu. Und des is da Chekov."

alle: "Griaß God."

 
Resl: "Schee!
I bin aloa!"

Kirk: "O mei!"

Kapitel

Text

Vokabeln

Grammatik

Bayern

Übungen

 

 

                                                                                                                                                                      2     4