Kapitel 8: Gsundheit

But Dr. McCoy is not convinced.

Pille: "Fajt da echt nix?"
Resl: "Na!
I hob koa stårks Kopfweh.
I hob koa hoachs Fieber.
I hob koan schlechtn Mågn.
I hob koane hoaßn Ohrn.
I hob koane roade Augn.
I hob koan wehan Buckel.
I hob koane schlechte Zehnt.
I hob koan Schnupfn.
Na, mia geht's echt guat!"
Pille: "Ja dann is recht!
Aber pass auf!
Bei uns is grod de Gripp!"
Resl: "Ah so?"
Pille: "Da kriagst dann an rechtn Schnupfn.
Und a stårks Kopfweh.
Und du kriagst an wehan Mågn,
und roade Augn.
Du host aa a Fieber und hoaße Ohrn.
Aber schlechte Zehnt kriagst neda."
Resl: "Dann is guad!
I mog koane schlechte Zehnt.
Und de Gripp mog i aa ned!
Gripp is bled!"
Pille: "Ja, des is a blede Gripp."

Kapitel

Text

Vokabeln

Grammatik

Bayern

Übungen

 

 

                                                                                                                                                                      7     9