Kapitel 6: Durscht und Hunger

The captain offers Resl a seat:

Kirk: "Sitz di hi, Resl!"
Resl: "Danke."
Kirk: "Host an Durscht?"
Resl: "Oiwai!"
Kirk: "Mogst a Helles?"
Resl: "Host du a Weiße aa?"
Kirk: "Na, a Weiße hob i leider ned."
Resl: "Guat, a Helles mog i aa."
Kirk: "Host aa an Hunger?"
Resl: "Na, hob i ned."
Kirk: "Aber a Brezn mogst scho?"
Resl: "Ja, a Brezn scho."

The captain goes and gets Beers and Brezn and sats them on the table:

Kirk: "Då host a Helles und a Brezn."
Resl: "Danke Captain!"
Kirk: "Prost!"
Resl: "Prost!"
 
Resl: "Des is guat!"
Kirk: "Ja, des is a guats Bier."
Resl: "Und a guade Brezn.
Des schmeckt ma!"

Kapitel

Text

Vokabeln

Grammatik

Bayern

Übungen

 

 

                                                                                                                                                                      5     7